default-logo

Actualizat in data de 03/01/2017

Stimaţi colegi,

După cum ştiţi, începând cu data de 16 decembrie 2016, am început acordarea de adeverinţe pentru membrii noştri care se încadrează în prevederile Legii 83/2016. Ele sunt necesare la Casele de Pensii, dar se pot obţine numai după ce se solicită de la Uniune, conform unei cereri tip, pe care o găsiţi în această rubrică, mai jos.
Urmează procedura de verificare finală a dosarului fiecăruia de către Comisia de atestare, care va confirma calitatea de jurnalist profesionist. Se iau în considerare cel puţin 15 ani de lucru în jurnalism şi ultimii 5 ani (cel puţin) de fidelitate ca membru al UZPR.
Sunt norme interne ale UZPR, stabilite în anul 2009, reconfirmate la Adunarea Generală din martie 2016 şi însuşite de Consiliul Director, în acelaşi an. Este bine de ştiut că în Codul Ocupaţional din România, sunt prevăzute următoarele categorii de jurnalişti – comentator publicist, corector, corespondent special ( în ţară şi în străinătate ), corespondent radio, corespondent presă, editorialist, fotoreporter, publicist comentator, redactor, reporter, reporter operator, secretar de emisie, secretar de redacţie, secretar responsabil de agenţie, tehnoredactor, ziarist, comentator radio tv, redactor rubrică, jurnalist TV, şi jurnalist TV senior.
Este important de reţinut că, în aceste condiţii, nu toţi membrii UZPR se încadreaza în normele Legii 83/2016, dar îşi memţin această calitate de afiliere la Uniune, în condiţiile prevăzute de Statut.
În continuare, în fiecare săptămână, membrii Comisiei de atestare lucrează la finalizarea verificării dosarelor, iar în cazul în care unele documente lipsesc, cei în cauză vor fi înştiinţaţi.
Lămuriri suplimentare veţi putea obţine şi telefonic ( 0746.346.914 – Veronica Ioniţă, 0743.394.000 – Doru Dinu Glăvan ) , sau prin email, la adresa contact@uzp.org.ro

Doru Dinu Glăvan

Actualizat in data de 02/01/2017

Dragi colegi,
Vă ofer ultimul document oficial care consfinţeşte încheierea întregului proces de aplicare a Legii 83/2016

HOTĂRÂRE nr. 960 din 15 decembrie 2016
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
Articolul 1 va avea următorul cuprins:”Art. 1. – Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.”2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:”
Art. 2. – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 care beneficiază atât de pensie din sistemul public de pensii, cât şi de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege, calculată din cuantumul pensiei celei mai avantajoase.”
3. Articolul 3 se abrogă.
4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:”(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii şi caselor de pensii sectoriale de către uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai sistemului public de pensii, respectiv ai sistemului pensiilor militare de stat, sunt actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2.”
5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:”Art. 5. – (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii sau la casa de pensii sectorială, după caz, în a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.(2) Prin pensie cuvenită se înţelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, şi care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizaţiei lunare.”
6. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:”c) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, după caz, orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizaţie.”
7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:”Art. 7. – (1) Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se fac de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, în evidenţele căreia se află titularul pensiei, în a cărei rază teritorială titularul sau, după caz, mandatarul îşi are domiciliul ori reşedinţa.”
8. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:”Art. 8. – (1) Indemnizaţia lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, la casa teritorială de pensii sau casa de pensii sectorială în evidenţa căreia se află titularul.(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4.”
9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:”Art. 9. – Suspendarea plăţii indemnizaţiei se face în situaţiile de suspendare a plăţii pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, precum şi în situaţia suspendării temporare a calităţii de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori.”
10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:”a) încetarea plăţii pensiei conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.
11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:”Art. 12. – Uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.”12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:”Art. 13. – Indemnizaţia lunară se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcţie de opţiunea adresată casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, prin mandat poştal, cont curent sau cont de card, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de casele de pensii sectoriale cu Compania Naţională «Poşta Română» – S.A., respectiv cu bănci.”
13. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:”(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu.”14. Anexele nr. 2-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
Articolul II
Ministerul Culturii va furniza, la solicitarea Casei Naţionale de Pensii Publice şi a caselor de pensii sectoriale, lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din domeniile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată.

Actualizat în data: 25/10/2016

Dragi colegi pensionari,
Doresc să vă ţin la curent cu stadiul derulării lucrurilor, în privinţa împlinirii definitive a ceea ce înseamnă punerea în aplicare a Legii 83/2016.

Se cuvine o scurtă recapitulare, pentru o mai bună informare şi înţelegere a parcursului de până acum, al Legii 83/2016
În aprilie 2016 a fost votată Legea 83/2016, care recunoşte jurnalismul drept creaţie, respectiv UZPR ca Uniune de creaţie.

În 5 mai 2016 a fost semnată Legea de către Preşedintele României, iar în termen de 30 de zile trebuiau anunţate Normele de aplicare a acestei Legi 83. Nu a fost respectat acest termen şi la sfârşitul lunii iulie am solicitat Ministerului Muncii să redacteze şi să posteze Normele. În 9 august 2016, la ora 22,15, Normele au apărut pe site-ul MinisteruluiMuncii, la capitolul Transparenţă. Conform procedurii anunţate, 10 zile au fost la dispozitia publică, pentru eventuale sugestii. Din 20 august, procedura a prevăzut un timp de 30 zile pentru definitivarea Normelor, la nivelul ministerului. Din 20 septembrie a început pregătirea mapei pentru prezentarea în şedinţă de Guvern, acest lucru însemnând obţinerea unui număr de şapte semnături de la Ministere ( semnături ale miniştrilor ), care sunt implicate în aplicarea Legii. Până în această zi au sosit patru documente, urmând să se completeze cu alte trei.

În ceea ce mă priveşte, săptămânal urmăresc ( de trei, patru ori ) şi încerc impulsionarea obţinerii tuturor avizelor. Nădăjduiesc ca foarte curând această etapă să se încheie şi să se ia Hotărârea de Guvern mult aşteptată. ( doar spre bună cunoştinţă vă spun că Legea 8/2006 a fost adoptată în luna ianuarie, iar Normele au intrat în vigoare în luna septembrie)

Hotărârea va apare în Monitorul oficial şi vom afla de la ce dată se va pune în aplicare ( variante – imediat sau de la data de………). Odată apărute Normele, veţi întocmi o cerere către UZPR, conform modelului de mai jos, care va fi înregistrată la secretariatul tehnic. Se poate trimite şi electronic. Pentru fiecare se va verifica Dosarul, după care, având datele de contact ale Dumneavoastră veţi fi anunţati să veniţi după Adeverinţă, iar în cazul necesităţii unui document lipsă, vi se va cere şi acela. NU SE POATE ACORDA NICI O ADEVERINŢĂ PE LOC, LA ÎNMÂNAREA CERERII.

Cererile se centralizează pe Case de Pensii teritoriale sau locale ( în România sunt 62 de asemenea unităţi ), pentru a le putea trimite spre acestea, conform procedurii oficiale, listele cu persoanele îndreptăţite să primească indemnizaţia. Între momentul trimiterii Cererii şi primirea Adeverinţei va mai trece un interval, posibil, între 15 şi 25 de zile.

Pentru cei din teritoriu, dar şi pentru cei din Capitală sau apropiere, Cererile se pot expedia electronic, pentru ca apoi Adeverinţele să fie expediate la domiciliu ( prin poștă sau prin şefi de filiale).
Rugămintea mea este să aveţi răbdare şi înţelegere.
Important este că lucrurile se derulează, chiar dacă acceptăm că ele merg în stil românesc (cum altfel ?), dar Legea este Lege şi nu se poate modifica nimic, cum asigura şi Ministrul Muncii.

Mai jos aveţi :

  1. Adresa Casei Naţionale de Pensii, către UZPR.
  2. Modelul de Cerere, pe care o înaintaţi spre UZPR.
  3. Un sumar al documentelor pe care va trebui să le pregătiţi Dvs. pentru când veţi duce Adeverinţa la Casa Teritoriala sau Locală de Pensii (informaţie spre folosul fiecăruia ).
  4. Anexa 3 pentru Casa de Pensii, pe care o completează fiecare.
  5. Spre informare aveţi şi Legea 83/2016

După ce apare Hotărârea de Guvern, privind aplicarea Normelor, vom posta şi acel document, tot aici.
Vă asigur că în această secţiune a paginii noastre veţi putea afla, periodic, săptămânal, toate informaţiile legate de desfăşurarea procesului de punere în aplicare a Legii 83/2016.
Folosesc acest mod de comunicare, pentru a se evita, pe cât posibil, telefoanele spre Secretariatul tehnic al Uniunii, pentru informaţii pe această temă.
Reamintesc că la sediul nostru din Bucureşti, în zilele de luni şi joi ( între orele 10-14 ) se lucrează cu publicul, pentru primire de documente, informaţii diverse, celelalte fiind rezervate, printr-o hotărâre de Consiliu Director, pregătirii documentelor de atestare şi preparării legitimaţiilor. Ziua de joi este ziua eliberării de legitimaţii noi.
Întrucât Dosarele membrilor pensionari se află la Comisia de Atestare, într-o formă avansată de finalizare, despre acestea se va putea discuta numai după depunerea Cererii de obţinere a Adeverinţei.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi înţelegere.

Doru Dinu Glăvan
Preşedinte