MIȘCAREA ELEVILOR DIN ROMÂNIA: Copiii și elevii nu sunt cobaii dumneavoastră!

MIȘCAREA ELEVILOR DIN ROMÂNIA cere Guvernului anularea examenelor de Capacitate și Bacalaureat:

Copiii și elevii nu sunt cobaii dumneavoastră!

Am aflat cu surprindere că există o Mișcare a Elevilor din România. Este, credem, prima organizație coerentă și activă, la nivel național, care apare în România, din 1990 încoace. Era și timpul, în condițiile în care „adulții”, prin măsurile instituționale, pe de o parte, și prin neimplicare vinovată, pe de altă parte, n-au făcut decât să distrugă sistemul de învățământ din România. Până în 1990 funcționa, totuși, sistemul haretian, chiar așa, corupt și ciuntit, cum îl „aranjase” comunismul, dar, în esență, avea aceleași principii structurale. Acum este un non-sistem, o mașinărie alcătuită din piese disparate preluate de la alte sisteme, iar rezultatul e că nu funcționează. Iar pe „beneficiarii” (a se citi „victimele”) acestui sistem, adică pe elevi, nu-i întreabă nimeni ce părere au. Iată, însă, că „victimele” încep să-și spună cuvântul, să-și exprime punctul de vedere despre ceea ce li se întâmplă. „Nu vrem să fim o altă generație de sacrificiu – spun ei. Iar pentru ca asta să nu devină o tristă realitate, ne-am născut noi, Mișcarea Elevilor din România. Suntem o structură independentă, non-juridică și  non-guvernamentală, alcătuită din numeroși elevi din diferite colțuri ale țării, care simt nevoia de schimbare în sistemul educațional și conștientizează riscul la care pot fi supuși elevii din cauza deciziilor luate de către autorități”

Îngrijorată de măsurile legislative decise de autorități în legătură cu examenele de Capacitate și Bacalaureat, precum și cu reluarea cursurilor pentru pregătirea acestor examene, inclusiv pentru reluarea învățământului după încetarea stării de urgență, Mișcarea Elevilor din România a depus, la Ministerul Educației și Cercetării, un amplu memoriu de contestare a acestor măsuri, atrăgând atenția asupra unor consecințe grave pe care „adulții” din Guvern, în „maturitatea” lor, le-au ignorat. În schimb, maturitatea cu care elevii din această „structură independentă, non-juridică și  non-guvernamentală” abordează situația este impresionantă și constituie o lecție de responsabilitate pentru „adulți”.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

________________________________________________

Stimată Doamnă Ministru MONICA-CRISTINA ANISIE,

Subscrișii Mișcarea Elevilor din România și Cabinetul de avocat „Diana Iovanovici-Șoșoacă”, cu sediul în București, str. Opanez nr. 8, bl. 72,sc.A, ap. 1, sector 2, CUI 206095999, reprezentată de Avocat Diana Iovanovici-Șoșoacă, în calitate de avocat titular

În conformitate cu prevederile Lg. 1/2011 – Legea educației naționale și HG 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, formulăm prezentul

MEMORIU

Prin care vă solicităm să luați act de solicitările, propunerile și măsurile noastre, de dispozițiile legale invocate, cu privire la examenele de Capacitate și Bacalaureat, precum și la pregătirea elevilor, școala on-line și reluarea cursurilor pentru pregătirea acestor examene, inclusiv pentru reluarea învățământului după încetarea stării de urgență, având în vedere starea excepțională în care se află România, ca urmare a pandemiei de Covid-19 și să dispuneți măsurile solicitate de subscrișii, raportându-vă la principiile ce guvernează învățământul românesc, interesul superior al copilului, implicit al elevului, precum și garanțiile constituționale.

 În contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, prelungit prin Decretul nr. 240/14.04.2020, a fost restrâns exercițiul unor drepturi fundamentale printre care dreptul la învățătură. Contextul determinat de pandemia de Covid-19 a condus la adoptarea unor măsuri cu caracter excepțional, inclusiv în domeniul învățământului, dispunându-se suspendarea cursurilor, fiind prima soluție adoptată de autorități pentru a proteja viața și sănătatea elevilor, minori și majori, și implicit a familiilor acestora, prietenilor etc, dar și a profesorilor. Ulterior, Președintele României a dispus închiderea școlilor pentru toții elevii, cu excepția elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, care ar trebui să revină la școală în perioada 02.06-12.06.2020 pentru a pregăti examenele naționale, cu respectarea normelor de distanțare socială în clase.

În condițiile în care învățământul a fost primul domeniu protejat în cazul declanșării stării de urgență ca urmare a pandemiei de Covid-19, acesta ar fi primul expus ca urmare a relaxării treptate a măsurilor în cadrul acestei pandemii, fiind în opinia noastră o gravă eroare care încalcă drepturi fundamentale, atrăgând răspunderea factorilor decidenți.

Solicităm:

1. Anularea examenelor de Evaluare Națională (Capacitate) și Bacalaureat și adoptarea următoarelor măsuri care să le echivaleze:

2. Promovarea claselor a VIII-a și a XII-a prin calcularea mediilor celor 4 ani de studiu: V-VIII, respectiv IX-XII care să constituie media de admitere ce ar înlocui media celor două examene. O a doua posibilitate este ca media de admitere să fie constituită din media celor 4 ani anteriori numai la materiile la care se organizează examenele sau media semestrului din anul de învățământ actual, 2019-2020. O a treia posibilitate este ca media de admitere să se facă raportat la ultimii doi ani de studiu – clasele a VII-a și a VIII-a, respectiv clasele a XI-a și a XII-a.

3. Anularea cursurilor de pregătire din perioada 02.06-12.06.2020 pentru clasele a VIII-a și a XII-a.

4. În cazul în care veți respinge cele trei propuneri anterioare, solicităm GARANTAREA INTEGRITĂȚII SĂNĂTĂȚII, FIZICE ȘI PSIHICE de către Ministrul Educației și Cercetării, Guvern, Președinte și Parlament și angajarea răspunderii nu numai politice, ci mai ales, PERSONALE, A FIECĂRUI MINISTRU, PARLAMENTAR ȘI AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI pentru oricare dintre elevii care vor fi infectați cu Covid-19, simptomatic sau asimptomatic, și răspândirea acestui virus de către aceștia în rândul familiilor, prietenilor, cunoscuților, populației cu care intră în contact și evident, în cel mai nefericit caz, dacă această infectare va avea ca rezultat decesul unei persoane.

Vă rog să aveți în vedere următoarele principii de la care nu se poate abate niciun cetățean român, cu atât mai mult autoritățile, fiind fundamentale și garantate de Constituție, ce trebuie să stea la baza tuturor deciziilor dumneavoastră:          

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI 

Art. 16 – Egalitatea în drepturi 

”(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.” 

Față de prevederile constituționale citate, trebuie să aveți în vedere faptul că nu puteți lua față de o parte din elevi o decizie și față de ceilalți altă decizie, în contextul în care elevii claselor a VIII-a și a XII-a sunt chemați la cursuri de pregătire, în ciuda pandemiei de Covid-19 ce a dus la închiderea școlilor pentru ceilalți, tocmai pentru a fi protejați, și obligați să participe la examene în condiții total improprii și care le pun sănătatea și viața în pericol, lor și celor cu care intră în contact.

Mai mult, vă rog să aveți în vedere dispozițiile art. 22 din Constituție care prevede: 

(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

În acest context, orice măsură veți dispune cu privire la participarea noastră la cursuri și la examene trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile constituționale menționate, astfel că SUNTEȚI OBLIGAȚI SĂ NE GARANTAȚI VIAȚA, INTEGRITATEA FIZICĂ ȘI PSIHICĂ.

Mai mult, nicio măsură pe care o luați nu poate să constituie un tratament inuman sau degradant, de exemplu măsurile cu privire la fixarea unor paravane de plexiglas sau purtarea unor măști total improprii respirației, mai ales pe timp de vară sau a mănușilor, testarea temperaturii care încalcă dreptul la viață intimă și privată, sănătate și confidențialitatea unui act medical, nu pot fi luate în condițiile în care atentează inclusiv la sănătatea noastră fizică și psihică, raportat la repercusiunile acestora, precum și prin aplicarea acestor tratamente degradante și inumane.

ARTICOLUL 26 – Viața intimă, familială și privată 

(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. 

În condițiile date, orice persoană fizică are dreptul să dispună de ea însăși, să ia decizii în privința ei, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți, iar autoritățile au obligația respectării și ocrotirii vieții intime, private și familiale. Măsurile luate de dumneavoastră aduc grave atingeri atât dreptului unei persoane de a dispune de ea însăși, cât mai ales vieții private, intime a fiecăreia.

ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sănătății 

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.

În acest context, este unul dintre cele mai importante drepturi, pe care dumneavoastră trebuie să îl garantați. Astfel, solicităm să garantați că niciunul dintre elevii chemați la școală fie pentru etapa de pregătire, fie pentru examenele menționate nu se va îmbolnăvi, iar în caz contrar solicităm să vă asumați răspunderea nu numai politică, ci mai ales, personală a fiecăruia dintre dumneavoastră. În condițiile în care nu puteți să ne garantați sănătatea, nu aveți dreptul să ne chemați la școală. Măsurile pe care le veți lua cu privire la asigurarea igienei și a sănătății publice, trebuie să fie de natură a garanta sănătatea noastră.

ARTICOLUL 49 – Protecția copiilor și a tinerilor

(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. 

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise.

Constituția interzice folosirea noastră în orice activități care ne-ar dăuna sănătății, noi având o protecție specială din partea statului, fiind un drept fundamental. Nu aveți dreptul să ne puneți în primejdie dezvoltarea normală, sănătatea și mai ales, viața.  

Legea 272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

Art. 2. – 

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. 

(5) Persoanele prevăzute la 

alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei. 

Art. 7. – 

Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situația materială, de gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau de statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților ori ale altor reprezentanți legali sau de orice altă distincție.

Art. 28. – 

(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 

(2) Libertatea copilului de a căuta, de a primi și de a difuza informații de orice natură, care vizează promovarea bunăstării sale sociale, spirituale și morale, sănătatea sa fizică și mentală, sub orice formă și prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă. 

Art. 46. –(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. 

CODUL CIVIL

Art. 26. – 

Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.

Art. 58. – 

(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege.

Art. 61. – 

(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege. 

(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei.

Art. 263. –

(1)  Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.

Art. 2 (4) din Lg. 1/2011: „Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare”.

Opinăm, de asemenea, că se încalcă Legea 46/2003 cu privire la drepturile pacientului, măsura de a fi supuși termoscanării, fie prin aproprierea unui termometru de la distanță, fie de către un aparat montat la intrarea sau în interiorul școlii etc, întrucât termoscanarea reprezintă un act medical care nu poate fi îndeplinit decât de personal specializat medical și care are la bază consimțământul expres al persoanelor supuse testului, în cazul nostru NUMAI CU CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI MAJORE, IAR PENTRU MINORII PÂNĂ ÎN 14 ANI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPRES AL PĂRINȚILOR; IAR PENTRU MINORII ÎNTRE 14-17 ANI INCLUSIV, ACORDUL EXPRES AL ACESTORA, ASISTAȚI DE PĂRINȚI CARE TREBUIE SĂ ÎȘI EXPRIME CONSIMȚĂMÂNTUL. Mai mult, niciun act medical nu poate fi făcut în public, și nici adus la cunostința publicului, decât cu consimțământul expres al pacientului, în cazul minorilor al părinților. Niciun act medical nu poate fi făcut în public, confidențialitatea și intimitatea fiind grav afectate.

Această măsură de termoscanare nu are vreun fundament științific sau legal, nemaivorbind că este neconstituțional, stabilirea unui nivel minim de temperatură care să fie stabilit drept criteriu de acces nu numai în instituție, dar care limitează dreptul de a participa la cursuri/examene, duce la discriminare, diagnosticare subiectivă, mai ales că din informațiile oficiale publice simptomatologia infectării cu Covid-19 nu implică obligatoriu o stare febrilă, multe persoane fiind asimptomatice, astfel că după ce că veți respinge de la examen elevi care pot avea o stare febrilă din cauza emoțiilor de exemplu, veți introduce în sală elevi asimptomatici. Aceeași problemă și în cazul profesorilor. În cazul în care termoscanarea se face de către altă persoană decât personalul medical abilitat, suntem în cazul unei încălcări grave a legislației medicale, acest act constituind o exercitare fără drept a profesiei de medic.

Tratamentul astfel aplicat este degradant și umilitor pentru orice persoană supusă unei astfel de proceduri, care poate fi supusă oprobiului public, în cazul în care ar prezenta o stare febrilă, având în vedere temperatura ar fi afișată public, aceasta fiind cauza interdicției intrării în școală. Mai mult, aceste aparate nu sunt omologate și certificate pentru depistarea virusului Covid-19, acestea doar depistează o eventuală stare fiziologică nerelevantă în cazul infectării cu covid-19.

Conform art. 13 din Lg. 46/2013 orice pacient are dreptul să refuze ori să oprească o procedură medicală, un act medical, precum și orice intervenție asupra corpului său.

Adoptarea unei astfel de hotărâri în considerarea art. 53 din Constituția României, reprezintă un real abuz!

Având în vedere dispozițiile legale invocate, nicio măsură pe care o luați nu poate fi în contradicție cu acestea. Cuvântul de ordine este INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI, DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE SALE, PUNCTUL SĂU DE VEDERE ȘI GARANTAREA ACESTORA! Mai mult, nimic din ceea ce faceți nu trebuie să fie în contradicție cu hotărârile noastre, ale părinților!

Continuare pe certitudinea.ro

 

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.